tisdag 6 november 2018

Jag är ett troll!


För ett par år sedan gjorde jag ett DNA-test. Självklart ville jag också göra test på mitrokondie-DNA och på Y-kromosomen, för att kunna se några spår på mitt rena möderne och mitt rena fäderne. Nu har jag hittat mitt möderne- och fädernehärstamning via traditionell släktforskning långt tillbaka i tiden, i alla fall till första halvan av 1600-talet. Min äldsta med säkerhet kända fäderneana återfinns i Fiskestad i Väckelsång socken och min äldsta hittade möderneana kom från Jungfrumåla i Urshults socken, platserna är belägna inte långt från varandra, i gränstrakterna mellan Konga och Kinnevald härad.

Av DNA-testet att döma härstammar jag på såväl fädernet som mödernet från de första av vår art som kom till Europa, min s.k. haplogrupp på Y-kromosomen är I-M223 och på mitrokondie-DNA så hittar vi U5A2A1-T152C. Vad man kan veta om de första inbyggarna i Europa och även Sverige, är att de var mörkhyade med blå ögon, en ovanlig kombination numera. De livnärde sig som jägare och samlare, jakt och fiske var det de levde på. De första inbyggarna har blandats upp med senare invandringsvågor, men det var under lång tid så att det fanns parallella samhällen i Norden, dels med jägare, dels med jordbrukare.

Jag kom nyligen att läsa lite i Gunnar Olof Hyltén-Cavallius kända skrift ”Wärend och Wirdarne” från 1863. Läsningen gav en del att fundera kring. I första kapitlet, ”land och folk” finns under §4-5 en del intressanta ord.  

Rådfråga vi folkets egna minnen om det eller de urfolk, hvilka i en ytterst aflägsen tid först uppträdt i Wärend och med hvilka landets sednare bebyggare vid sitt inträngande kommo i beröring; så möta oss djupt ur forntiden de dunkla sägnerna om Trollen[1]

Trollen, sådana de uppträda i den äldre Wärendska folksägnen äro icke »folk», »christet folk», utan ett främmande slägte af sällsamma och misstänkta egenskaper; i den yngre sägnen blifva dessa egenskaper rent af onda och öfvernaturliga. I motsatts till jättarne äro trollen små till vexten, icke större än »halfvuxna barn»[2]

 Trollens egentliga näringsfång är jagt och fiske. De råda öfver skogen och dess villebråd, öfver sjön och dess fiskar, samt öfver vädret och vinden.[3]

Det bör icke gerna kunna uppstå något tvifvelsmål, det ju under dessa i grunden rent ethniska, men sednare af folk-fantasien fattade och med äldre mythiska föreställningar om ovättar och onda naturväsen sammanparade sägen-drag, gömmer sig den dunkla historiska erinringen af ett vildt jägarefolk, med främmande seder, ofullkomliga redskap och skilda religiösa begrepp, lefvande i jordhålor uti skogarne och vid vatten, och med hvilket våra åkerbrukande förfäder kommit i en långvarig, fiendtlig beröring. För så vidt frågan hittills blifvit vetenskapligt pröfvad, gifver äfven fornforskningen stöd åt denna mening. De undersökningar af forngrafvar och andra fornlemningar, som hittills blifvit gjorda, gifva nemligen otvetydigt vid handen, att redan i en förhistorisk tid, medan det inre af medlersta Europa ännu var uppfyldt af urskogar och moras, har södra delen af Skandinavien emottagit sin första, längs vattnen framträngande befolkning. Af hvad stam denna nordiska urbefolkning varit är ännu oafgjordt; men af den skarpa motsats, enligt hvilken trollen i folkföreställningen betraktas icke såsom »folk», utan såsom främmande onda väsen, låter sig med visshet sluta, att de varit af en ifrån våra förfäder alldeles skiljaktig folk-race. Hursomhelst meningarne härom må dela sig, så mycket är dock afgjordt, att nordens förhistoriska urfolk en gång utbredt sig icke blott till det n. v. Danmark och Skåne, utan jemväl till Halland, Bohuslän, Westergötland, Blekinge, Öland och delar af Småland. I alla dessa landskap träffar man nemligen forngrafvar, byggda i halfkors-form eller ock såsom stora stenkistor, med tunga täckhällar, öfverhöljda med kullersten med eller utan jordfyllnad, och innehållande obrända lik och redskap af sten och ben; men föga eller intet af metall. Och af dessa uråldriga forngrafvar förekommer i Wärend ett högst betydligt antal, serdeles vid sjöarne Åsnen, Salen, Helga-sjön och närmaste vattendrag, oaktadt mängden af dem som redan blifvit förstörda. Förf. har inom en trång rymd af Albo härad sett dylika forngrafvar öppnade å hemmanen Hullingsved, Hiulsryd, Ås, Oby, Ströby, Sågsberg o. fl. st. De få hos allmogen namn af rör, kiste-rör, och träffas nästan alltid på åsar, i grannskapet af sjön eller af något uttorkadt vattendrag. Fornvetenskapen antager obetingadt, att dessa grafvar med obrända lik hafva tillhört nordens äldsta bebyggare, och, efter allt hvad man hittills vet om dessa urbyggares seder och lefnadssätt, hafva de utgjorts af ett vildt natur-folk, stående på just den grad af odling, som folksägnen tillerkänner åt de forntida trollen. Men om man således kan antaga för historiskt gifvet, att yngre, ännu råa, men boskaps-skötande och i någon mon äfven åkerbrukande stammar, vid sitt inträde i landet funno före sig ett i kultur underlägset folk af vildar, hvars grafvar ännu kunna påvisas, och hvars seder och skaplynne hufvudsakligen instämde med hvad vi känna om andra vilda folk i olika delar af verlden; så återstår spörsmålet, hvad som blef denna eller dessa vilda urstammars slutliga öde. Historien vet ingenting derom; men af hvad som annorstädes inträffar vid sammanstötningen af folk på olika odlings-grad kunna vi med visshet sluta, att de dels blifvit gjorda till slafvar, dels ock undanträngda till obygder, der deras fåtaliga lemningar i spridda, ensliga hushåll sannolikt fortlefvat långt fram i en yngre tid. I det förra af dessa afseenden bör anmärkas, att slafveriet fordom allmänt förekom i Wärend och icke lagligen upphäfdes förr än fram emot medlet af 1300-talet, samt att slafvarne här såsom annorstädes i vårt land kallades trälar, ett namn, som sannolikt är samma ord med det gamla folknamnet troll.[4]

Hyltén-Cavallius skriver en hel del om att trollens förmodade ättlingar lever i jordkulor och att vissa ännu idag (1867) ej har jordbruk. Detta kanske man inte skall ta för allvarligt, men i de citerade styckena står en del intressant, att trollen skall ha varit ett jägarfolk med annorlunda kultur och utseende som fanns här före de jordbrukande människorna. Utifrån vad läst mig till om de migrationsvågor som nått Sverige, främst genom Karin Bojs bok ”Min europeiska familj” och den bok som hon skrivit med Peter Sjölund ”Svenskarnas fäder”, känns det som om Hyltén-Cavallius och den begynnande arkeologin på 1800-talet som han hänvisar till har en del drag som den moderna DNA-arkeologin tar fram.

Skall man göra en sammanfattning på mitt DNA-test och ”Wärend och Wirdarne” kan det vara:

JAG ÄR ETT TROLL!


[1] Hyltén-Cavallius s 14
[2] ibid
[3] Hyltén-Cavallius s 18
[4] Hyltén-Cavallius s 19ff