måndag 29 oktober 2012

Dombok"Sammedagh Tingfördeß een gammall förrymbder Soldat beuißligh Tiuff, wåldzuerkare och Mordare Oluff Mannasson i Jdekulla som wed paß Aderton Åhr hafuer hollet wed skogen och gånget för sina Skielmachtige bedreff flychtigh, först bleff han een laghschrefuen knecht och waer tuenne gånger på Togh, När han sidste gångh heemkom och åther galt till Togz rymbde han sin koes och alldrigh sedan Någon Tiänst giorde, likuäll när han så gich bedrogh han een Annor laghschrefuen knecht mz sigh till skogz Jngemar persson be:dh i Jdekulla förnembligst till att fortßettia sina bofue och Tiufuestycher, dhet dhe och tillsammans wechta flitigt giorde hafuandeß åthskillige pertzeler i förrådh som dhe stulet och rånt hafua weet ingen huru dhe om samlaget och byteßmåhlet blefue sams."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar